Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

I.)Provozovatel e-shopu

Na stránkach www.bernat.cz je provozován internetový obchod (dále jen e-shop), prostřednictvím kterého jsou nabízeny dveřní kliky, kování a ostatní doplňky. 
Provozovatelem je: BERNAT MOUNTING a.s.,IČO 25295331,Besedice 53, 468 22 Železný Brod

II.)Smluvní strany

a) Prodávající: BERNAT MOUNTING a.s.,Besedice 53, 468 22 Železný Brod
b) Kupující:Fyzická, nebo právnická osoba (dále jen kupující).
Kupující se zavazuje, že do registrace objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem e-shopu vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu zároveň souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího. Je to potřebné ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží.

III.)Předmět kupní smlouvy

a) Závazek prodávajícího: prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.
b) Závazek kupujícího:kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu, jím určené osobě nebo přepravci sjednanou kupní cenu.
c) Objednaným zbožím se rozumí zboží uvedené v objednávce, v uvedené barvě, provedení , množství a ceně.

IV.)Osobní údaje

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému e-shopu a prodávající se současně zavazuje, že osobní údaje v jakékoliv podobě neposkytne třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanový zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

V.)Práva a povinnosti smluvních stran

a.) Místo dodání a vydání objednaného zboží. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo označené kupujícím v objednávkovém formuláři.

b.) Objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce.

c.)Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. (zásilkové službě )
Předání lze uskutečnit

  • smluvní přepravce DPD


d.)Doprava
Prodávající zajistí dopravu do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře, zpravidla prostřednictvím smluvního dopravce DPD . Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VI.)Cena a platební podmínky

a.) Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách www.bernat.cz .Kupní cena v e-shopu je uvedena s 21% DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím při předání zboží, případně platbou předem na účet prodávajícího. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce.
b.)Doprava V ceně zboží v základní nabídce, která je uvedena na stránkách www.bernat.cz nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovém formuláři je již uvedena včetně dopravného.
c.)Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. (české poště, zásilkové službě a pod.)
d.)Doprava Prodávající zajistí dopravu do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře, prostřednictvím  smluvního dopravce. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl.VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

Odstoupení od kupní smlouvy

a.)Kupující
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství nejpozději do 14dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží Průmyslová 893, 468 22 Železný Brod
Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání,zboží vyrobené na zakázku. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku.
V případě vrácení peněz kupujícímu vystaví prodávající opravný daňový doklad a peníze budou na základě potvrzeného opravného daňového dokladu a vratce zboží kupujícímu vyplaceny a to buď převodem na účet kupujícího nebo v hotovosti v místě provozovny prodávajícího.
b.)Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti odevzdání předmětu kupní smlouvy.

Záruka, reklamace předmětu koupě

a.)Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, není li uvedeno jinak.
b.)Oznámení vady
Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností ode dne 25.1.2011 a schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího
V okamžiku kdy v internetovém obchodě(e-shopu) www.bernat.cz kupující klikne na odkaz "Objednat", má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly řádně prostudovány všeobecní smluvní podmínky a jsou plně akceptovány.
Podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání obou smluvních stran v kupní smlouvě